MAHATMA GANDHI (1869-1948)
 Familie:

Ghandi stamde uit een rijke en ontwikkelde familie en hij gaf blijk van een zeldzame, zedelijke grootheid. Zijn vader heette Kaba Karamchand Ghandi, was minister in Porbandor, gelegen in Gujarat. Kaba was een eerlijke en strenge man en had vaak een slecht temperament.
Zijn moeder heette Putalibai, ze was extreem religieus. Wanneer dat ze de zon niet kon aanbidden, weigerde ze om te eten, dit kon zelfs meerdere dagen duren wanneer het bv. regende. Maar aan de andere kant was ze een zeer geliefde vrouw bij iedereen en een harde werkster.
De strenge discipline van zijn vader en het religieus opgelegd leven van zijn moeder zullen hem maken tot wat hij geworden is.
Wanneer hij naar school moest gaan was hij altijd zeer verlegen omdat hij bang had dat de andere leerlingen hem zouden uitlachen. Hij leefde zeer afgezonderd maar nam zijn studies altijd zeer serieus.

Biografie:

Ghandi was geboren op 2 oktober 1869 te Parbandar, de tegenwoordige staat van Gujarat. Wanneer hij de leeftijd bereikte van 13 jaar trouwde hij met Kasturba, ze was even oud als Ghandi. De vader van Ghandi, Kaba, stierf kort nadien dat Ghandi al zijn misstappen voorlegde in een brief. Na het lezen van de brief beloofde Ghandi nooit nog zo'n misstap te ondergaan. En dit zal hij dan ook letterlijk waarmaken.

In 1887, twee jaar na de dood van zijn vader, verkrijgt hij zijn diploma aan zijn school op de leeftijd van 18 jaar. Het jaar daarop trekt hij naar Engeland om daar het beroep van zijn vader te leren, namelijk advocaat, zodat hij hem kon opvolgen.

In 1888 gaat hij rechten gaan studeren aan The College University te Londen. Gedurende zijn verblijf in Engeland las hij bijna alle religieuze boeken zoals de Bijbel, de Koran en de Geeta. Hij kwam tot de conclusie dat alle godsdiensten op gelijke principes steunden. Dus zolang een persoon zijn religieuze principes opvolgde was het goed. Waardoor dat Ghandi alle religies aanvaarde maar bleef toch nog altijd zijn eigen religie het meest trouw namelijk het hindoeïsme. Na zijn studies werd hij aanvaardt bij de Britse balie, maar in 1891 keerde hij na korte duur terug naar India om daar het goede nieuws aan zijn moeder te vertellen maar toen hij eindelijk in India aankwam vernam hij dat zijn moeder overleven was. Maar niemand durfde het hem eerder te vertellen, men vond dat het beter was dat hij het pas wist wanneer hij in India aankwam. Nadat hij alles had verwerkt startte hij een advocatenkabinet op te Bombay.  

Twee jaar later kreeg hij een aanbod van een Indiaas advocatenfirma, gevestigd in Zuid-Afrika. Hij kreeg als functie raadsman in deze welbepaald firma  in Durban (Zuid-Afrika, Johannesburg).  

Ghandi ervaarde dat de mensen in de firma hem aanzagen als een minderwaardig ras omwille van zijn huidskleur. Hij was erg geschrokken door de wereldlijke ontzegging van de burgerlijke vrijheden en de politieke rechten voor de Indiase immigranten in Zuid-Afrika.
Waardoor hij zichzelf in een strijd gaat werpen voor de rechten van de Indiasen. Ghandi zal gedurende 21 jaar in Zuid-Afrika verblijven waarbij hij meerdere malen in gevangenissen zal moeten overnachten.

Wanneer hij in 1896 werd aangevallen door blanke Zuid-Afrikanen beslist hij om een politiek verzet op te stellen, zonder daden of geweld. Met aan zijn zijde de Zuid-Afrikaanse overheid.

Zijn inspiratie voor zijn politiek ontstond grotendeels door de Russische schrijver Leo Tolstoy en de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau vanwege zijn essay `Civil Disobedience.' Tijdens de Boer War organiseerde Ghandi een ziekenwagenkorps en eiste een Rode Kruis voor het Britse leger. Na de oorlog keerde hij terug naar het organiseren van zijn campagne voor de Indiase rechten.

In 1906 sprak Ghandi tot een massa in The Empire Theater, in Johannesburg op 11september, waarbij hij een campagne oprichtte van geweldloos verzet. In datzelfde jaar had de Britse overheid ook besloten om de Indiase huwelijken niet toe te staan.

In 1910 stichtte hij de Tolstoy Farm, genaamd naar de Russische schrijver, het is een samenwerkende kolonie voor Indiasen. In 1913 leidde Ghandi een groep van 2500 Indiase om een wet te laten invoeren maar ze worden gewelddadig gearresteerd en Ghandi werd opgesloten wegens het niet betalen van een boete. Waardoor dat zijn volgers in opstand kwamen maar dit had natuurlijk ook zijn gevolgen want er zullen 2 mensen sterven en 20 gewonden vallen.

In 1914 besliste de Zuid-Afrikaanse regering om de eisen van Ghandi waar te maken. Waardoor zijn werk erop zat voor Zuid-Afrika.

Hij keerde terug naar India na 21 jaar in Zuid-Afrika te hebben geleefd  waarbij het leven van het gewone volk te hebben verbeterd. In India werd hij de leider van een ingewikkelde strijd nl. die van het strijden naar de Indiase basisrechten. Tijdens WO1 speelde Ghandi een belangrijke rol in het aanwerven van manschappen waarbij hij Satyagraha (= Sanskriet voor `waarheid en vast- beradenheid') verdedigde. En begon zijn beweging van passief verzet tegen Groot-Brittannië.

Wanneer in 1919 het Parlement de Rowlatt Acts, een akkoord waarbij de Indiase koloniale overheid mag over gaan tot revolutionaire activiteiten, niet invoeren ontstaat er een verspreiding van de Satyagraha over heel India waarbij er een groot aantal van volgers werden gecreëerd.

Het niet-invoeren van de Rowlatt Acts zal als gevolg hebben dat er duizenden Indiasen zullen om komen bij Amritsar door de Britse soldaten.

De economische onafhankelijkheid van India was een gevolg van Ghandi's Swaraj (Sanskriet voor zelfbestuur) beweging, dit ontstond door het boycotten van de totale Britse goederen. De economische aspecten van de beweging waren veelzeggend door de uitbuiting van de Indiase stadbewoners, door de Britse industrialisten, ontstond er grote armoede. Doordat de mensen goederen moesten maken voor Groot-Brittannië waardoor ze niks voor hun eigen hadden. Ghandi probeerde dit te stoppen door arbeidsnijverheid in te voeren. Het volk moest nu nog alleen voor zichzelf werken en niet meer voor Groot-Brittannië.

Ghandi evolueerde tot een symbool voor het onafhankelijk India. Hij had een leven van bidder vaster en mediteerde dagelijks. Het leven met zijn vrouw beschouwde hij meer als een relatie tussen broer en zus. Hij kleedde zich met een lendendoek en een sjaal van een van de laagste standen. Hij verwierp bezittingen en leefde van groenten en geitenmelk. De Indiasen zien hem aan als een heilige waardoor ze hem Mahatma (Grote ziel) noemden, een titel die enkel werd gegeven aan de grootste wijzen.

De politieke en de spirituele Mahatma was zo invloedrijk dat de Britse overheid zich niet wou bemoeien met Gandhi. In 1921 besloot de Indiase Nationale Congres dat Ghandi de totale macht kreeg over India waarbij hij ook zijn opvolger mocht aanduiden. De Indiase bevolking kon de ashima niet totaal volbrengen. Een gewapende groep Indiase opstanders kwam in opstand tegen G.B. waardoor er rellen uitbraken. Ghandi besloot daarom de `burgerlijke ongehoorzaamheid' campagne stop te zetten. Waarna hij in 1922 nogmaals werd opgesloten. Na zijn vrijlating in 1924 trekt Ghandi zich terug uit de politiek en wijdde zichzelf aan het verspreiden van gemeenschappelijke eenheid. Maar een korte tijd nadien vecht hij weer voor de onafhankelijkheid van India.

In 1930 verklaarde de Mahatma een nieuwe campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ghandi roept hierbij de Indiase bevolking en verbiedt hun belastingen te betalen op zout. De campagne was een opmars naar de zee, waarbij er duizenden volgers van Ahmedabad tot de Arabische Zee stapten, waar dat ze zout aanmaakten door het zeewater te laten verdampen. De Indiasen namen zout mee in hun handen maar werden verwijderd door de Britse soldaten. Waardoor dat ze naar de zoutindustrie gingen, maar werden hier ook tegen gehouden, zonder geweld. Hierna werd Ghandi nogmaals gearesteerd maar in 1931 weer vrijgelaten.

In maart 1931 besloot de Britse regering om een vredesverdrag te sluiten met Ghandi, waarbij hij vrijgelaten werd samen Nehru Jawaharlal, zijn bondgenoot en secretaris van The Indian National Congres.

In tussentijd willen de moslims privileges bemachtigen. Waardoor de hidoes in opstand komen. Dit bracht veel ellende met zich mee en op dat moment was er ook de Crash van Wallstreet bezig. Dit zal rampzalige gevolgen hebben voor India maar het zal ook de hele wereld beïnvloeden. Doordat de aandelen sterk gedaald zijn zal de export van goederen niet meer kunnen doorgaan waardoor de derde wereld eronder leidt.

Ghandi stopte zijn campagne, nadat de Britse overheid akkoord ging met Ghandi's eisen. In dat jaar vertegenwoordigde Ghandi ook The Indian National Congres op een vergadering in Londen.

In 1932 begon Ghandi een nieuw burgerlijke ongehoorzaamheid campagne tegen de Britten. Twee maal gearesteerd, Ghandi vastte gedurende lange periodes. Deze vasten waren efficiënt tegen de Britten, wanneer Ghandi zou sterven dan had er een revolutie uitgebroken.
In september 1932, ondertussen in de gevangenis, onderging Ghandi een vastenperiode die bijna zijn dood betekende. Hij wou hierbij de status van de Onaanraakbare Hindoes verbeteren.

Gedurende deze periode, 1934 tot 1939, reisde Ghandi doorheen India en leerde de ashima aan en probeerde de `onaanraakbaarheid' stop te zetten. De politieke macht van Ghandi was zo groot dat de vaderlandse regel niet kon worden ingevoerd totdat Ghandi het goedkeurde.

In 1939 keerde Ghandi terug naar het politiek leven omdat hij de Indiase federatie wou afwerken samen met heel India. Toen hij terug keerde naar India startte hij meteen een vastenperiode. Deze vastenperiode was een aanleiding omdat de leider van Rajkot onmiddellijk moest stoppen met zijn autocratische gedrag.

Door zijn vaste ontstond er een grote opstand van zijn volgers waardoor de koloniale overheid tussenbeide moest komen. Maar Ghandi's eis zal uitgevoerd worden. En nogmaals wordt hij aangezien als de belangrijkste politieke figuur uit India.

Terug
Home